Home

Dit zijn de Reisvoorwaarden van La Ligne Verte-VALAC

La Ligne Verte-VALAC BV is geregistreerd onder nummer 30275930 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder de naam van La Ligne Verte BV. BTW nummer: NL821652771B01

ANNULEREN IN TIJDEN VAN COVID:

Dit jaar (2021) zijn onze annuleringsvoorwaarden aangepast i.v.m. de corona-epidemie.

U kunt een boeking annuleren tot 7 dagen voorafgaand aan de eerste overnachting. De gedane (aan)betaling(en) worden binnen een week na annulering terugbetaald, met inhouding van €25 administratiekosten.

 

Privacy-verklaring (<<< klik hier)

Fietshuur

Bagagevervoer


Inleiding :

VALAC (Vacances à la Carte, het boekingskantoor van La Ligne Verte BV) is een dienstverlener op het gebied van fiets- en wandelvakanties in Zuid-Frankrijk. Wij informeren, adviseren en maken reserveringen voor standaard en à la carte vakantiearrangementen van La Ligne Verte BV. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van VALAC en van La Ligne Verte BV. Waar verder gesproken wordt van VALAC of La Ligne Verte dient te worden verstaan La Ligne Verte BV.

Noch VALAC, noch La Ligne Verte BV zijn aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten door hoteliers, taxichauffeurs, instellingen voor openbaar vervoer, restaurateurs en eigenaren van vakantiehuizen, die door VALAC als intermediair worden verhuurd. VALAC en La Ligne Verte BV zijn uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals routebeschrijvingen, kaarten, in geval van fietsverhuur voor de zorg voor een goede controle door een fietsenmaker van de verschafte fiets (niet voor de kwaliteit van diens controle), voor juiste advisering, en een correcte afhandeling van de reservering. Ook zijn VALAC en La Ligne Verte BV niet aansprakelijk voor ongelukken tijdens een wandeltocht of fietstocht welke het gevolg zijn van val- en glijpartijen veroorzaakt door de natuurlijke situatie (gladheid, onweer, moeilijke afdalingen etc.) of door verkeer of door de persoonlijke gezondheid en situatie van de vakantieganger.

U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam / adres / woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, de dag van aankomst in uw vakantiegebied, e.d. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). VALAC zorgt niet voor trein- en buskaartjes, maar kan wel adviseren daarover.

VALAC zal u in het algemeen direct bij het geven van uw opdracht een bevestiging verstrekken. Deze bevestiging ontvangt u per email of per fax. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal deze u per post toegezonden worden en kunt u binnen een week na ontvangst eventuele fouten in de bevestiging door VALAC laten herstellen.

VALAC brengt voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening. Dit tarief is inbegrepen in de verkoopprijs die met u is afgesproken of welke op onze website vermeld staat.

VALAC-La Ligne Verte behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bestaande contracten zullen over eventuele wijzigingen worden ingelicht.

VALAC Boekingsvoorwaarden :

Artikel 1 - Begripsbepalingen

1.1 De opdracht:

De opdracht behelst de overeenkomst tussen u als reiziger en VALAC, waarbij VALAC zich jegens u verbindt diensten te verlenen op het gebied van het organiseren van een fiets- of wandelvakantie.

1.2 VALAC:

Het boekings- en reserveringskantoor van La Ligne Verte, dat als bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten met La Ligne Verte en eigenaren van vakantiehuizen op het gebied van reizen en vakantie.

1.3 La Ligne Verte:
De uitvoerder ter plekke van wandel- en fietsarrangementen, die verantwoordelijk is voor de organisatie van tochten en vakanties, en de intermediair bij verhuur van vakantiehuizen. De organisatie van tochten beperkt zich tot de afspraken (reserveringen) met hoteliers en andere dienstverleners (taxichauffeurs) over te verlenen diensten (zoals logies en ontbijt, halfpension, bagagetransport naar het volgende hotel, transfer naar het begin van de wandeling). Het kan dus voorkomen dat een aan u geoffreerde reis veranderd moet worden als een hotelier zijn verplichtingen om wat voor reden dan ook niet kan nakomen. La Ligne Verte zal dan voor een passende vervanging zorgdragen zonder meerkosten voor de klant. La Ligne Verte (en VALAC) zijn zelf niet verantwoordelijk voor de uitvoering van deze diensten. De organisatie behelst verder de verstrekkingen zoals routebeschrijvingen, kaarten , welkomstmap, telefoonwacht, hulp in noodsituaties.
Indien u met eigen vervoer komt is het meestal mogelijk uw auto te parkeren in een overdekte garage of op het terrein van het hotel. Meestal zijn daar kosten aan verbonden. Wij kunnen dat voor u regelen en opnemen in het arrangement of het u zelf laten regelen met de hotelier, waarbij u de kosten zelf afrekent met de hotelier.

1.4 Overige Dienstverlener:

De vervoerder, accommodatieverschaffer en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

1.5 Reiziger:

a. De opdrachtgever (aanmelder), of

b. degene te wiens behoeve de door VALAC verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

1.6 Werkdagen:

De dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij de reisagent uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.

Artikel 2 - De opdracht in het algemeen

2.1 De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.

2.2 De opdrachtgever is jegens VALAC gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van de reisagent zelf een vergoeding is verschuldigd, zal VALAC dat vooraf bekend maken.

2.3 De (opdracht-) bevestiging zal in het algemeen direkt via fax of email aan de opdrachtgever kunnen worden meegegeven, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.

2.4 In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden meegegeven en door VALAC wordt nagezonden, kan de opdrachtgever binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

2.5 De opdrachtgever is zowel jegens VALAC als jegens La Ligne Verte voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door VALAC. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk.

2.6 VALAC organiseert uw arrangement vanaf de dag van aankomst in het eerste hotel (restaurant) van het arrangement na 18:00 uur tot vertrek na ontbijt op de laatste dag van uw arrangement. Op de eerste en de laatste dag is derhalve standaard geen fiets- of wandeletappe ingelast. Dit betekent dat een 6-daags arrangement, 5 overnachtingen en 4 effectieve fiets- of wandeletappes heeft en een 9-daags arrangement dus 8 overnachtingen en 7effectieve fiets- of wandeletappes.

Artikel 3 - De reserveringsopdracht

3.1 De opdrachtgever zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) via fax, email of het daartoe strekkende formulier op de website van VALAC (https://www.valac.nl/aanmform.php) verstrekken aan VALAC.

3.2 De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van La Ligne Verte en andere dienstverleners worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

3.3 Eventuele annuleringen (zie onderaan voor de annuleringsregeling van het VALAC, het boekingsbureau van La Ligne Verte) van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen op alle dagen van de week per fax of email (Contact ) en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de La Ligne Verte in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die VALAC moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

3.4 Alle mededelingen van VALAC of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 4 - Betalingen

4.1 De verschuldigde bedragen dienen binnen de door VALAC aangegeven termijn aan VALAC-La Ligne Verte te zijn voldaan. VALAC is bevoegd - zonodig in naam en voor rekening van La Ligne Verte - de verschuldigde bedragen te incasseren.

4.2 VALAC zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen. Deze aanbetaling van 10% (tenzij anders overeengekomen), dient binnen 5 dagen na verstrekking opdracht (dwz bij acceptatie per email van de offerte) te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen.

4.3 Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door VALAC te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en faktuur geldt de bevestiging.

4.4 Indien de (aan-) betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. VALAC heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 en 3.4 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

4.5 Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

4.6 Groepskortingen. De groepskortingen gelden p.p. en zijn alleen van toepassing op het basis tarief p.p. Voor singles in een groepsparty in 1-persoonskamers geldt de groepskorting alleen voor het gedeelte dat betrekking heeft op het basistarief. De groepskorting is niet van toepassing op toeslagen, fietshuur en extra nachten.

4.7 De groepskorting is alleen van toepassing indien de betaling van de totaal verschuldigde som (aanbetaling en eindafrekening) van alle groepsleden door een persoon (persoon 1 van het boekingsformulier) en van een bankrekening wordt gedaan.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1 VALAC zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.

5.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt VALAC geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van andere betrokken dienstverlener(s) dan La Ligne Verte, noch voor de juistheid van de door deze andere dienstverlener(s) verstrekte informatie. VALAC draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voorzover onder verantwoordelijkheid van derden worden of zijn uitgegeven.

5.3 Voorzover VALAC zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van VALAC beperkt tot maximaal 25% van de gefaktureerde diensten.

5.4 De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger zich al dan niet heeft verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering danwel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

5.5 VALAC is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

5.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van VALAC en/of de door deze ingeschakelde derde.

Artikel 6 - Documenten

6.1 De reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa.

6.2 De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.

Artikel 7 - Rente en incassokosten

7.1 De reiziger die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

7.2 Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door VALAC ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 60,--, tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 8 - Geschillen

8.1 Op alle geschillen tussen VALAC of La Ligne Verte en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

8.2 Klachten over reservering.

Klachten over een door VALAC gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk een maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij VALAC worden ingediend.

Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als terzake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de reiziger tot uiterlijk drie maanden na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, drie maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum) de klacht voorleggen aan de rechter.

8.3 Klachten over adviezen en informatie

Klachten over door VALAC verstrekte adviezen en informatie, moeten binnen een maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen een jaar na het advies of verstrekte informatie, schriftelijk en gemotiveerd bij VALAC worden ingediend.

Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, kan de reiziger binnen drie maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen een jaar na het gegeven advies of verstrekte informatie de klacht voorleggen aan de rechter.

8.4 De reiziger heeft ten alle tijden het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter.

8.5 Ieder vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum), danwel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door VALAC een jaar na deze dienstverlening.

Artikel 9 - de ANNULERINGSVOORWAARDEN

De aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden zijn conform de Uniforme Voorwaarden Horeca. Een verkorte weergave treft u hieronder aan en op aanvraag sturen wij u een volledige weergave toe.Artikel 10 - VOORWAARDEN FIETSHUUR

Lees hier de algemene voorwaarden m.b.t. fietshuur

U bent persoonlijk aansprakelijk voor schade en verlies van gehuurde fietsen. La Ligne Verte ~ VALAC is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ongeluk met de fiets. De fiets wordt bij/voor aanvang van de tocht gecontroleerd door een fietsenmaker, wat er daarna mee gebeurt is uw verantwoordelijkheid, tenzij aantoonbaar de verhuurder de fiets onjuist afgesteld (m.u.v. de remschijven, het zadel en de versnelling, dit dient u zelf te controleren en te laten bijstellen voor vertrek!) of beschadigd heeft verhuurd. La Ligne Verte~VALAC verzorgt voor u de huur bij een fietsenmaker, die de fiets zal controleren voor uw vertrek. U bent de huurder, de fietsenmaker is in principe de verhuurder, tenzij de fietsen van la Ligne Verte zijn gehuurd en niet via La Ligne Verte. Wij verwachten van u dat u de fiets inspecteert en goedkeurt voor vertrek. Door de fiets te accepteren, accepteert u tegelijk de verantwoordelijkheid voor alle gebreken, waaronder de remschijven, banden, wielen en werkzaamheid van de versnelling, die met het blote oog te constateren zijn. Indien u de technische staat van de fiets na inspectie niet goedkeurt, dient u La Ligne Verte onmiddellijk hierover te bellen (+31 657098426).

Als borg vragen wij soms van u € 100,-, die wij op uw rekening zullen terugstorten uiterlijk binnen 2 weken na de laatste nacht van de fietstocht, als de fiets onbeschadigd is teruggebracht of achtergelaten in het hotel. U sluit de fiets dan af en geeft de sleutel aan de hotelier.
U ontvangt geen fietsinstructie, u bevestigt dat u bekend bent met de werking van de fiets, versnelling e.d.. Het dragen van een helm is niet verplicht.

Eenvoudige reparaties (bandplakken, remschijven een stuk opschuiven of bij slijtage vervangen, hoogte zadel instellen e.d. doet u zelf. Wanneer u onze hulp inroept i.v.m. de fiets of een ongeluk en de oorzaak niet aan een technisch gebrek van de fiets zelf te wijten is, zullen wij u voor verplaatsing € 0,66 per te rijden km (heen en terug) in rekening brengen.

In geval u uw arrangement niet geheel kunt afmaken, om welke reden dan ook, u blijft verantwoordelijk voor het terugbrengen van de fiets naar het adres waar u de fiets heeft ontvangen. Als het arrangement op een andere plaats eindigt dan waar hij was begonnen, blijft u bij afbreken van de tocht verantwoordelijk voor het terugbrengen vna de fiets naar het begin of naar het eind van het arrangement.


Nota bene: VALAC en La Ligne Verte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van vermissing, beschadiging, diefstal of enige andere schade aan de bij VALAC of La Ligne Verte gehuurde of in bruikleen ter beschikking gestelde materialen. Ook voor schade ontstaan tijdens de duur van het verblijf aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Bij diefstal van of schade aan de huurfiets bent u persoonlijk aansprakelijk. Gestolen of beschadigd materiaal dient vergoed te worden aan de verhuurder. Wij adviseren u daarvoor een goede reis- en bagageverzekering af te sluiten. Wij adviseren, zowel bij huurfietsen als eigen fietsen, een reisverzekering met extra hobby- en sportuitrusting af te sluiten die je beschermt tegen deze kosten.


Artikel 11 - Bagagevervoer en transfers.

In de prijsstelling zijn het bagagevervoer en de eventuele transfers inbegrepen voor pax t/m 4 personen en maximaal 8 stuks bagage van maximaal 15 kg.

Voor pax 5 tot 8 personen geldt een toeslag. Deze toeslag is afhankelijk vana antal personen en bagage en per regio verschillend. In de offerte wordt daar expliciet rekening gehouden.

.

Het bagagevervoer vindt in de regel plaats door taxis en soms door bagagevervoerders of de eigenaren van de chambres d'hôtes.
Per persoon kunt u 2 stuks bagage laten vervoeren van elk niet zwaarder dan max 15kg. Koffers en tassen zwaarder dan 17kg tellen voor 2 stuks bagage, maar kunnen ook geweigerd worden door de vervoerder. Neem een plastic tas mee om het gewicht onder de 15kg te brengen. Als u meer dan het toegestane aantal bagage moet laten vervoeren betaalt u een supplement. De hoogte van het supplement is afhankelijk van het toegestane aantal tassen/koffers. 4 personen hebben recht op maximaal 120kg bagage en maximaal 8 stuks bagage-equivalent. De taxichauffeurs kunnen u per rit een toeslag in rekening brengen van €15 per bagage.

 

Artikel 12 - De tarieven

De tarieven zoals vermeld in de website van La Ligne Verte zijn van toepassing tenzij sprake is van een duidelijke vergissing.

De tarieven kunnen soms iets hoger uitkomen als gevolg van het bagage- en/of persoons-vervoer op zon- en  feestdagen, pax >4 personen, vooral als er langere trajecten zijn. In onze offerte kan de prijs daarom iets hoger of lager uitvallen.

De tarieven kunnen soms iets hoger of lager uitkomen als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de door ons gevraagde kamers in het hotel. U krijgt hier uiteraard bericht van voordat u de eindbetaling verricht heeft.

Steeds meer hotels, vooral de luxe **** hotels doen aan yield-management en hebben steeds vaker afwijkende of zelfs soms helemaal geen vaste tarieven meer.  U krijgt hier uiteraard bericht van voordat u de eindbetaling verricht heeft.

 

 

Nota bene: Kennelijke fouten en vergissingen in deze website (www.valac.nl) binden VALAC noch La Ligne Verte.

Nota bene: Voor schade als gevolg van virussen veroorzaakt door derden op of via ons website (www.valac.nl) is de eigenaar van deze website (www.valac.nl niet aansprakelijk noch verantwoordelijk.

 

 

 

Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van La Ligne Verte BV te Amsterdam tevens handelend onder de naam VALAC.

La Ligne Verte BV, hierna te noemen La Ligne Verte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door de website www.valac.nl van La Ligne Verte te gebruiken en door uw persoonsgegevens op te geven gaat u ermee akkoord dat La Ligne Verte uw persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij La Ligne Verte

La Ligne Verte waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en La Ligne Verte zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. La Ligne Verte respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites, producten en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen La Ligne Verte hebben toegang tot de persoonsgegevens. La Ligne Verte neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met La Ligne Verte via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

La Ligne Verte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die La Ligne Verte verwerkt voor eigen intern gebruik

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Algemeen

La Ligne Verte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Overeenkomsten en bestellingen

Indien u een bestelling plaatst, gebruikt La Ligne Verte de door u opgegeven persoonsgegevens om de bestelling uit te voeren, u van het verloop op de hoogte houden en de betaling af te wikkelen. De gegevens die La Ligne Verte hiervoor verwerkt:

Uwe persoonlijke gegevens zijn onmisbaar om middels emails en websites uw hotels te kunnen reserveren, het transport van uw bagage door taxis en de eventuele verhuur van fietsen door fietsverhuur-bedrijven et kunnen regelen. Als u bij La Ligne Verte BV een fiets- of wandelarrangement boekt, gaat u ermee akkoord dat wij onderstaande gegevens aan hen meedelen

Naast het uitvoeren van de bestelling worden uw gegevens ook gebruikt om u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van La Ligne Verte en het doen van commerciMéjean aanbiedingen. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

E-mailnieuwsbrieven

Indien u een of meerdere gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden en om u commerciële mails te sturen waarmee wij u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van La Ligne Verte. U kunt zich hiervoor afmelden met de afmeldlink onderaan deze e-mails. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

Verzoek om informatie

Als u La Ligne Verte verzoekt om informatie (zoals, brochures) toe te zenden, dient u in ieder geval de volgende persoonsgegevens te verstrekken om aan dit verzoek te voldoen:

Deze gegevens worden gebruikt om de informatie naar u toe te zenden. Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt om u commerciële mails te sturen waarmee wij u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van La Ligne Verte. U kunt zich hiervoor afmelden met de afmeldlink onderaan deze e-mails. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

Bewaartermijn

La Ligne Verte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. La Ligne Verte bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die eerder zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen gegevens eventueel langer anoniem bewaard worden voor statistische doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

La Ligne Verte deelt uitsluitend uw naam, voornaam en telefoonnummer met de hotels en vervoersbedrijven die uw bagage vervoeren en uw lengte met fietsverhuurbedrijven indien van toepassing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De websites van La Ligne Verte zal ook in de toekomst geen gebruik gaan maken van cookies. Dat is nu ook niet het geval.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die La Ligne Verte van u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan La Ligne Verte:

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.
Wij verwijderen uw emailadres direct uit onze mail-applicatie (Thunderbird), maar alleen als u daar expliciet om vraagt dmv een email aan info@valac.nl.

Recht van verzet

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de volgende manieren richten aan La Ligne Verte:


Privacy beleid van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van La Ligne Verte zijn verbonden. La Ligne Verte aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. La Ligne Verte adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op www.valac.nl. La Ligne Verte adviseert dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan La Ligne Verte verstrekt.

Vragen

Onze klantenservice helpt u verder als u vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29-7-2021 .